INFORMATIEBOEKJE

Christelijke Kinderopvang Tik Tak

Kwalitatieve kinderopvang met christelijke normen en waarden en oog voor het unieke kind! 

Informatieboekje

Adres: Dr. Jan Schoutenlaan 3 3145 SX in Maassluis
Telefoonnummers: 06-34290660/ 06-55540557
Website: www.christelijkekinderopvangtiktak.nl
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvKnummer: 55701116

Vooraf

Met dit boekje willen we u, ouder en/of verzorger informeren over Christelijke Kinderopvang Tik Tak.
Christelijke Kinderopvang Tik Tak is een particuliere organisatie. Wij bieden hele dagopvang voor kinderen van 0 t/m 4 jaar, buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en peuteropvang met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

Tik Tak biedt christelijke kinderopvang aan in Maasluis. Op dit moment doen we dat op 1 locatie in de katholieke basisschool de Kardinaal Alfrink School. Wij gebruiken hier 2 kleuterlokalen welke aan elkaar grenzen met een opening. Tik Tak wil jonge kinderen een liefdevolle omgeving bieden, waar zij zichzelf kunnen zijn, waar zij kunnen spelen met andere kinderen en waar zij zich kunnen ontwikkelen.

Naast dit boekje kunt u ook veel informatie terugvinden op onze website: www.christelijkekinderopvangtiktak.nl. Hiernaar wordt u ook over een aantal onderwerpen doorverwezen. Tevens is er op de locatie ook informatie beschikbaar en kunt u met uw vragen altijd terecht bij onze pedagogisch medewerkers.

Wilt u een kijkje komen nemen op de locatie en kennismaken? Dan bent u natuurlijk van harte welkom!
Vriendelijke groet, Lenie Moolenaar – de Snaijer Ansje Ngubane – Moolenaar

Het pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleidsplan vormt een kader waarbinnen Tik Tak invulling geeft aan de opvang. Het pedagogisch beleidsplan dient vooral als leidraad voor de pedagogisch medewerkers. Zij brengen de visie en doelstelling van kinderopvang Tik Tak dagelijks in de praktijk met de kinderen. Tijdens teamvergaderingen zal elke keer een onderdeel van het pedagogisch beleidsplan besproken worden. Op deze wijze willen we bereiken dat het pedagogisch beleidsplan een stabiele basis gaat vormen voor het werken met de kinderen op de groepen. Daarnaast informeert het pedagogisch beleidsplan ouders/verzorgers over de werkwijze en invulling van de opvang. Ouders zijn de eerste verantwoordelijken voor hun kind. Wij willen ouders het vertrouwen geven dat de zorg voor hun kind(eren) bij ons in goede handen is. Wij vinden een intensief contact met ouders/verzorgers belangrijk. In dit plan staat beschreven hoe kinderopvang Tik Tak ouders informeert en betrekt bij de opvang van hun kind(eren). Ouders kunnen het pedagogisch beleidsplan opvragen bij de kinderopvang of downloaden via de website van kinderopvang Tik Tak, www.christelijkekinderopvangtiktak.nl.

Onze visie en doelstellingen

Christelijke Kinderopvang Tik Tak werkt vanuit christelijke waarden en normen. In de praktijk betekent dit dat onze kijk op kinderen en kinderopvang geïnspireerd wordt door wat er in de Bijbel staat over hoe we met elkaar en onze omgeving omgaan. Kinderopvang Tik Tak wil graag een veilige en zorgzame omgeving bieden, waar kinderen kunnen spelen, leren en ontdekken. Er worden christelijke waarden en normen meegegeven aan de kinderen, zoals liefde en respect voor elkaar en respect voor de natuur en dieren. Onze kijk op kinderen wordt helder verwoord in de vier uitgangspunten: ieder kind is kostbaar, ieder kind is uniek, ieder kind hoort er bij en ieder kind draagt bij binnen haar/zijn mogelijkheden. Al spelend ontdekken, leren en doen kinderen ervaringen op. Het plezier dat daaraan beleefd wordt vinden wij van groot belang. Leid(st)ers proberen een sfeer te creëren waarin een kind zich zowel individueel als in groepsverband kan ontplooien. Een kind ontwikkelt zich wanneer het zich veilig voelt, wanneer het een relatie kan aangaan met opvoeders en wanneer het een plaats gevonden heeft binnen de groep kinderen van de opvang. Wij willen ook ouders met kinderen met bijzondere mogelijkheden (zoals syndroom van Down, ADHD, stoornis in het autistisch spectrum), de kans bieden om bij ons opvang af te nemen.

Ieder kind is kostbaar
Kinderen zijn een kostbare gave van God. Ouders vertrouwen de zorg van hun kind aan ons toe. Dit ziet kinderopvang Tik Tak als een bijzondere taak en wil hier op een goede manier invulling aan geven. Dit betekent ten eerste dat de kinderen de praktische zorg krijgen die ze nodig hebben: voeding, verschoning en naar bed brengen. En voor schoolkinderen: het ophalen uit school, eten en drinken en een gevarieerd activiteiten aanbod. Belangrijker nog is dat deze zorg op een liefdevolle manier geboden wordt. Pedagogisch medewerkers kennen de kinderen goed en zijn voldoende gekwalificeerd. Zij bouwen een band met de kinderen op. Ieder kind is bij ons welkom en wordt gezien en gehoord.

Ieder kind is uniek.
Ieder kind is uniek, geschapen door God met zijn of haar persoonlijkheid en talenten. Het kind mag leren deze gave te gebruiken. In de opvang staat de ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid, talenten en kwaliteiten van het kind centraal. Pedagogisch medewerkers hebben daarom aandacht voor de interesse van de kinderen. Zij mogen aangeven waar hun wensen en voorkeuren liggen bij de keuze voor activiteiten. Tegelijk willen we de kinderen ook uitdagen om nieuwe activiteiten uit te proberen om zich nieuwe vaardigheden eigen te maken. Het activiteitenaanbod is gevarieerd zodat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen, denk aan: geluid- en beweegspelletjes voor de allerkleinsten, knutselactiviteiten, verkleden en rollenspellen, gezelschapsspellen, dans en muziek en buiten je eigen omgeving leren kennen.

Ieder kind hoort
erbij Kinderen komen niet als eenling ter wereld; zij maken deel uit van een gezin. In het gezin wordt voor elkaar gezorgd, wordt meegeleefd met elkaar en waarden en normen met elkaar gedeeld. Kinderopvang Tik Tak wil deze gemeenschapszin voortzetten in de opvang. Op onze locatie is gekozen om met een verticale groep te werken, waar broertjes en zusjes op één groep worden opgevangen en waar zowel groot als klein een plek hebben. De peutergroep en buitenschoolse opvang groep bevindt zich in het lokaal ernaast. De lokalen grenzen aan elkaar met een opening zodat de mogelijkheid bestaat dat de kinderen in beide ruimtes met elkaar kunnen spelen.Net als in het gezin worden kinderen geleerd om rekening te houden met elkaar en elkaar te helpen, de indeling van de ruimtes bevorderd dit. De groepen zijn huiselijk ingericht met verschillende plekken die uitnodigen tot samenzijn, of indien een kind dit nodig heeft, zich terug te kunnen trekken.

Ieder kind draagt bij
Kinderen dragen bij door mee te helpen met kleine taken, door elkaar te helpen en door netjes om te gaan met ruimte en materiaal. Wij maken allen deel uit van Gods schepping. Daarom hebben wij de verantwoordelijkheid om goed om te gaan met onze middelen en onze leefomgeving. Dit noemen wij ‘goed rentmeesterschap’. Kinderopvang Tik Tak wil kinderen bewust maken van hun aandeel in de schepping. Natuur en duurzaamheid, zijn hierbij onze kernwoorden. In onze activiteiten komt dit terug door te werken met thema’s rondom natuur, zoals het wisselen van de seizoenen, werken met kosteloos en natuurlijke materialen en buitenspelen. Het is ons streven om dagelijks met de kinderen die dit kunnen naar buiten te gaan, ook bij wisselende weersomstandigheden. In de Wet kinderopvang wordt onder andere aangegeven wat de overheid verstaat onder kwaliteit in de kinderopvang. ‘Verantwoorde kinderopvang is opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige omgeving’. Voor de pedagogische onderbouwing van de Wet kinderopvang, is gekozen voor de vier opvoedingsdoelen van professor J.M.A. Riksen – Walraven.
Deze vier opvoedingsdoelen zijn:

 • Het bieden van emotionele veiligheid.
 • Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties.
 • Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties.
 • De kans bieden om zich waarden en normen, de “cultuur” van een samenleving, eigen te maken.

Deze doelstellingen sluiten goed aan bij de pijlers van kinderopvang Tik Tak: ieder kind is kostbaar, ieder kind is uniek, ieder kind hoort erbij en ieder kind draagt bij.

Soorten opvang


Dagopvang
In één lokaal bieden we opvang aan voor kinderen van 0 tot en met 2,5 jaar we vangen hier maximaal 10 kinderen per dag op. En in het tweede lokaal bieden we opvang voor de kinderen van 2,5 tot en met 4 jaar hier vangen we vaak maximaal 10 tot 12 kinderen per dag op.
De kinderen van de Halve Dagopvang die nog geen 2,5 jaar zijn worden ook opgevangen in het eerste lokaal en de kinderen vanaf 2,5 naar gaan naar het andere lokaal. Zo krijgen alle kinderen de kans om zich optimaal te ontwikkelen en kunnen we beter aansluiten op hun behoeftes.

De twee lokalen zijn wel aan elkaar verbonden met een deur. De kinderen en de leidsters kunnen dus altijd contact hebben met elkaar.
Omdat ouder(s)/verzorger(s) de zorg van hun kind(eren) aan ons dagverblijf toevertrouwen, hebben zij de mogelijkheid om werk, schoolopleiding of andere maatschappelijke activiteiten te vervullen.

Peuteropvang met Vroeg- en Voorschoolse Educatie
Voor kinderen van 2 tot 4 jaar biedt Christelijke Kinderopvang Tik Tak Halve Dagopvang. Bij deze vorm van opvang wordt de ontwikkeling van de kinderen spelenderwijs gestimuleerd. Ieder kind krijgt de mogelijkheid om zich te ontwikkelen op zijn of haar manier en tempo. Door middel van het spelen met andere kinderen zowel binnen als buiten wordt de taalvaardigheid gestimuleerd en er is extra aandacht voor kinderen met een taalachterstand of kleine woordenschat. Naast het vertel- en voorleesaanbod in de groep is er de mogelijkheid kinderen extra taalondersteuning te bieden, dit doen wij in nauwe samenwerking met de onderbouw en VVE coördinator van de Kardinaal Alfrink School. Op de groep is een gediplomeerde pedagogisch medewerker met een VVE certificaat aanwezig. De peuters worden opgevangen van 8.30 tot 13.00 uur, zij eten tussen de middag bij ons een boterham. Buitenschoolse opvang
De buitenschoolse opvang is een voorziening waar kinderen kunnen verblijven tussen school en thuis, voor kinderen van 4 tot 12 (13) jaar, totdat de kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan. Buitenschoolse opvang is een verzamelnaam voor Voorschoolse Opvang (VSO), Tussenschoolse Opvang (TSO, tenzij de school een continu rooster heeft) en Naschoolse Opvang (NSO). De kinderen worden opgevangen samen met andere kinderen in de basisschoolleeftijd. Zij brengen hun vrije tijd samen door: voor schooltijd, tijdens de lunch, na school, op woensdagmiddag op schoolvrije dagen en de vakanties.

De kinderen van 4 en 5 jaar worden ’s middags samen opgevangen met de oudste peuters en de kinderen vanaf 6 jaar worden opgevangen in ons nieuwe BSO lokaal waarin ook workshops geven worden in samenwerking met de Kardinaal Alfrinkschool. In de 2,5 tot 6 jaar groep worden tussen de 12 en 14 kinderen opgevangen. In de oudste BSO-groep wordt er per (mid)dag maximaal 10 kinderen opgevangen.

Groepsindeling Dagopvang en Halve Dagopvang
De opvang vindt plaats in stamgroepen. Dat wil zeggen dat kinderen ingedeeld zijn in een vaste groep, zodat zij steeds dezelfde kinderen en pedagogisch medewerkers om zich heen hebben. Er zijn vastgestelde normen voor wat betreft het aantal kinderen die in een groep mogen worden opgevangen. Zoals eerder staat vermeldt wordt er op de 0-2,5 groep maximaal 10 kinderen opgevangen met 2 leidsters. En op de 2,5-4 groep zijn er nu vaak maximaal 10-12 kinderen per dag. Tot 8 kinderen worden zij begeleidt door 1 leidster, zijn er meer kinderen dan is er ook een 2de leidster aanwezig. De leidsters van de beide groepen werken veel samen en vaak ook nog met een groepsassistent en/of stagiair waardoor we de kinderen voldoende aandacht kunnen geven en zij zo meer ruimte en mogelijkheden hebben om zich nog beter te ontwikkelen.

Eén van deze pedagogisch medewerkers heeft een VVE certificaat en zal in de ochtend extra aandacht besteden aan taal. De pedagogisch medewerker zal de kinderen met een VVE-indicatie ook apart nemen, individueel of in een klein groepje, om een taalactiviteit te doen.

De vastgestelde normen voor dag- en peuteropvang:

 • Maximaal 12 kinderen van 0 tot en met 4 jaar.

De verhouding tussen het aantal kinderen en aantal pedagogisch medewerksters is als volgt:

 • Eén pedagogisch medewerker per vier kinderen tot één jaar.
 • Eén pedagogisch medewerker per vijf kinderen tot twee jaar.
 • Eén pedagogisch medewerker per zes kinderen van twee tot drie jaar.
 • Eén pedagogisch medewerker per acht kinderen van drie tot vier jaar.

Voor de peuteropvang mogen volgens de vastgestelde norm maximaal 16 kinderen opgevangen worden in de groep per dagdeel met 2 pedagogisch medewerkers.

Groepsindeling buitenschoolse opvang
Hoewel we voldoende oppervlakte hebben in het lokaal, kiezen we ervoor om de stamgroep niet groter te maken dan 15 kinderen. Deze groep heeft 1 vaste pedagogisch medewerker en hij/zij wordt ondersteunt wanneer dit nodig is (met bv. uitstapjes en ophalen van school) door een tweede pedagogisch medewerker.

Wel kunnen we ook in deze groep flexibel zijn in ruildagen en/of extra dagen, toch zullen de groepen vaak bestaan uit maximaal 10-15 kinderen tussen de 2,5 en 6 jaar maximaal 10-15 kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Hierdoor kunnen we hen ook genoeg aandacht geven, is er voldoende ruimte om te spelen en om zich terug te trekken wanneer daar behoefte aan is.De vastgestelde normen voor buitenschoolse opvang:

 • Maximaal 10 kinderen in de leeftijd van vier jaar tot de leeftijd waarop het kind naar het vervolg onderwijs gaat.

De verhouding tussen het aantal kinderen en aantal leid(st)ers is als volgt:

 • Eén pedagogisch medewerker per 10 kinderen in de leeftijd van 4 – 6 jaar.
 • Eén pedagogisch medewerker per 10 kinderen in de leeftijd van 6 – 8 jaar.
 • Eén pedagogisch medewerker per 15 kinderen in de leeftijd van 8 – 12 jaar, ondersteunt door een andere volwassene.

Achterwacht

Een pedagogisch medewerker zal nooit alleen in een gebouw zijn met een groep kinderen. er wordt gezorgd dat er altijd minstens één andere volwassene in het gebouw aanwezig is, die de medewerker bij kan staan in geval van calamiteiten.

De opleidingseisen van de pedagogisch medewerkers

Alle pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van minimaal een SPW 3 (of gelijkwaardig) diploma en een geregistreerd ‘bewijs van goed gedrag’. Wij vinden het tevens van belang dat de pedagogisch medewerkers christen zijn. Binnen de organisatie zullen we enkele vaste invalkrachten in dienst nemen. Indien ziekteverzuim vakantie- of snipperdagen niet intern op te lossen zijn, wordt de invalkracht op de groep geplaatst. Omdat er met vast invalkrachten wordt gewerkt, kennen zij de kinderen en zijn zij op de hoogte van de werkwijze op de groep. Dit zorgt voor continuïteit en kinderen voelen zich prettiger bij een bekend gezicht dan bij een vreemde.

Pedagogisch medewerkers in opleiding

Pedagogisch medewerkers in opleiding zijn zeker welkom bij Christelijke Kinderopvang Tik Tak. Wel vinden we ook bij hen van belang dat zij christen zijn. Er zijn al pedagogisch medewerkers op de locatie met ruime ervaring in de kinderopvang en die ook training en ervaring hebben in de begeleiding van stagiaires. We zijn op dit moment nog een startende organisatie en kunnen nog niet voldoende ondersteunding bieden voor een toekomstige pedagogisch medewerker. Wanneer Tik Tak goed loopt en we dit wel kunnen, nemen we contact op met de lokale ROC’s om aan te geven dat we een opleidingsplek hebben. Veiligheid en gezondheid.

Kinderopvang Tik Tak zet zich actief in voor veiligheid en gezondheid. Kinderopvang Tik Tak werkt met protocollen, waarin duidelijk is beschreven hoe medewerkers veilig en gezond horen te handelen op de groep. Kinderopvang Tik Tak ziet er op toe dat medewerkers goed op de hoogte zijn van de protocollen en dat deze op de juiste manier worden uitgevoerd op de groep. De GGD controleert jaarlijks of de opvanglocatie voldoet aan alle veiligheid- en gezondheidseisen. Deze protocollen zijn ook aanwezig op de locatie en kunnen ingezien worden. Het rapport van de GGD controle is terug te lezen op onze internetsite: www.christelijkekinderopvangtiktak.nl

Risico-inventarisatie

Er zijn verschillende risico-inventarisatielijsten ingevuld en uitgevoerd. Deze lijsten gaan over de risico’s die kinderen hebben op licht tot zwaar letsel in verschillende ruimtes. En hoe we dit kunnen voorkomen en/of het risico kunnen verkleinen. Deze lijsten zijn ook aanwezig op de locatie en kunnen ingezien worden.

Taalbeleid

Er zal op de locatie met de kinderen Nederlands gesproken worden. Wanneer ouders/ verzorgers niet voldoende Nederlands spreken zal er bij uitwisseling van belangrijke informatie gezocht worden naar een taal of een manier waarin zowel de ouder/verzorger als de pedagogisch medewerker zich verstaanbaar kan maken.

Inspectierapporten

De inspectierapporten van de GGD kunt u terugvinden op onze internetsite: www.christelijkekinderopvangtiktak.nl of u kunt hiernaar vragen op onze locatie. Het inspectierapport van de brandweer zal aanwezig zijn op de locatie, deze kunt u daar inzien.

Klachtenprocedure

Regels, afspraken en procedures kunnen helaas niet voorkomen dat ouder(s)/verzorger(s) soms een klacht hebben. Klachten zijn altijd bespreekbaar, zullen professioneel behandeld worden en indien mogelijk verholpen worden. Kinderopvang Tik Tak heeft een klachtenreglement en is aangesloten bij de SKK (Stichting Klachtencommissie Kinderopvang). Dit reglement voldoet aan de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Kinderopvang Tik Tak heeft een procedure klacht afhandeling, waarin de verdere afhandeling uitgelegd wordt.

SKK
Postbus 21 3738ZL Maartensdijk
Tel.0900 0400034
www.klachtkinderopvang.nl

Praktische informatie

Openingstijden Christelijke Kinderopvang Tik Tak is geopend van maandag tot en met vrijdag.

Dagopvang
7.30 – 18.30 uur Er is extra vroege opvang mogelijk vanaf 7.00 uur of verlengde opvang tot 19.00 uur. Dit moet wel extra aangevraagd worden!

Peuteropvang
8.30 – 13.00 uur Schoolvakanties gesloten!

Buitenschoolse opvang
Voorschoolse opvang
7.30 – 8.30 uur Wij zorgen ervoor, indien nodig, dat uw kind op school en in de juiste klas komt. Ook mogelijk vanaf 7.00 uur. Dit moet wel extra aangevraagd worden!

Naschoolse opvang
14.45 – 18.30 uur 12.30 – 18.30 uur op vrijdag voor de kinderen van de Kardinaal Alfrinkschool Ook mogelijk tot 19.00 uur . Dit moet wel extra aangevraagd worden!

Vakanties of schoolvrije dagen
7.30 – 18.30 uur Er is extra vroege opvang mogelijk vanaf 7.00 uur of verlengde opvang tot 19.00 uur. Dit moet wel extra aangevraagd worden! De opvang tijdens de vakantie of schoolvrije dagen kunt u per uur afnemen. In verband met uitstapjes en activiteiten verwachten we wel dat u kind aanwezig is tussen 9.30 uur en 16.30 uur.

Tarieven
Het uurtarief voor alle opvangsoorten is vanaf 5,60 euro per uur.(per 1/1/2015)

De dagopvang kunt u per dagdeel inkopen. 1 dagdeel is 5,5 uur (7.30 tot 13.00 uur) en het 2de dagdeel is ook 5,5 uur (13.00 – 18.30 uur). Samen is 1 dag dus 11 uur.
De peuteropvang is 4,5 uur per dag van 8.30 – 13.00 uur. Tijdens de schoolvakanties is de peuteropvang gesloten!
De voorschoolse opvang is 1 uur per dag van 7.30 uur – 8.30 uur. De buitenschoolse opvang is 3,5 uur per dag van 14.45 – 18.30 uur.

Voor de vakantieopvang en op schoolvrije dagen berekenen wij ook een uurtarief van € 5,60,-, hiervoor ontvangt u achteraf een factuur van de bijgehouden uren. Voorwaarde is, dat uw kind van 9.30 tot 16.30 uur bij ons op de opvang is, zodat wij activiteiten kunnen doen met de kinderen.

Verlengde opvang is in de ochtend 0,5 uur van 7.00 – 7.30 uur en in de avond 0,5 uur van 18.30 – 19.00 uur. Een overzicht van alle tarieven per week en per maand vindt u terug op www.christelijkekinderopvangtiktak.nl

Aanmelden
U kunt uw kind aanmelden bij Christelijke Kinderopvang Tik Tak via het aanmeldingsformulier op onze internetsite: www.christelijkekinderopvangtiktak.nl
Of u kunt contact met ons opnemen via ons mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
of bellen op 06-55540557/ 06-34290660